ការបំបែកតំណម៖ អនាម័យក្នុងពេលមានរដូវនៅក្នុង កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

6

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ការមានរដូវគឺជាផ្នែកធម្មជាតិ និងសុខភាពនៃជីវិតសម្រាប់ស្រ្តី និងកុមារី ប៉ុន្តែជារឿយៗ វាជាប្រធា នបទតំណមមួយ ដែលមិនងាយនឹងនិយាយដល់ ហើយអាចនាំអោយមាន អារម្មណ៍ខ្មាសអៀន និងអាម៉ាស់។ វាក៏អាចនាំអោយកុមារីបាត់បង់ ចំណាប់អារម្មណ៍ ទៅសា លា ឬមិនទៅសា លាប៉ុន្មានថ្ងៃ។ កា រមានរដូវគឺជាធាតុយ៉ាងសំខាន់នៃអនាម័យ ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រជាជនពាក់កណ្តាលពិភពលោកទៅលើផ្នែកដ៏ធំនៃការរស់នៅ របស់ពួកគេ។ ក្នុងការបោះពុម្ពផ្សា យ ព្រំដែននៃកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យបង្ហាញ ពីវិធីសាស្រ្តដែលកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំ អនាម័យអាចពង្រីកបន្ថែមក្នុងកា រកំនត់ពីការ គ្រប់គ្រងអនាម័យពេលមានរដូវនៅសាលារៀន និងសហគមន៍ក្នុងការកា ត់បន្ថយភាព ស្មុគស្មាញទាំងនេះសម្រាប់ស្រ្តី និងកុមារី។ សៀវភៅនេះ បែងចែក ការរៀនសូត្រ អនុសាសន៍ ការ បង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ពីអង្គការ ផេន្ល អនរ្ត ជាត ិ (Plan International), អង្គការវ៉តធើអេត (WaterAid), WSSCC, UNICEF, WASH United, Grow and Know, និង USAID/WASHplus.

ទាញយកព្រំដែន 6

Date: 5 September 2016
Resource types: 
Language: 
Khmer